Consultancy in Investment:
Tư vấn đầu tư:
CoI
CNĐT

To execute works, which are related to granting and modifying Certificate of Investment (“CoI”) for establishment of enterprise and carrying out project in Vietnam or overseas.
Thực hiện các công việc liên quan đến cấp và điều chỉnh Chứng nhận Đầu tư (“CNĐT”) cho thành lập doanh nghiệp và triển khai dự án ở Việt Nam hay ở nước ngoài.

CoBR
ĐKKD
To execute works, which are related to granting and modifying Certificate of Business Registration (“CoBR”) for establishment of enterprise and carrying out project. 
Thực hiện các công việc liên quan đến cấp và điều chỉnh Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (“CNĐT”) cho thành lập doanh nghiệp và triển khai dự án.
R.O.
VPĐD
To execute works, which are related to granting and modifying License for Establishment of Representative Office.
Thực hiện các công việc liên quan đến cấp và điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.
Contractor
GPT
To execute works, which are related to granting and modifying License for Contractor.
Thực hiện các công việc liên quan đến cấp và điều chỉnh Giấy phép thầu.
M&A

To execute works, which are related to M&A
Thực hiện các công việc liên quan đến mua bán và 
sáp nhập doanh nghiệp.

 

Consultancy in Enterprise Management:
Tư vấn quản trị doanh nghiệp:
Labor
Lao động
To consult activities, which are related to labor, such as: recruitment, labor contract, discipline, dismissal, retirement, salary, bonus, allowance, etc…
Tư vấn các công việc liên quan đến lao động bao gồm: tuyển dụng, hợp đồng lao động, kỷ luật, sa thải, nghỉ việc, lương, thưởng, trợ cấp, v.v…
Tax
Thuế
To consult matters, which are related to taxation and laws on taxation.
Tư vấn các vấn đề liên quan đến hệ thống thuế và 
các luật về các loại thuế.
A.F.B
K.T.N
To consult matters, which are related to accounting, financing, banking and laws on accounting, financing, banking (“A.F.B”).
Tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính, ngân hàng và các luật về kế toán, tài chính, ngân hàng (“K.T.N”).
Borrowing capital
Vốn vay
To consult works, which are related to borrowed capital, registration for borrowed capital using with State Bank, etc…
Tư vấn các công việc liên quan đến vốn vay, đăng ký sử dụng vốn vay với ngân hàng nhà nước, v.v…

 

Representative in lawsuits: 
Đại diện tố tụng:
Civil cases
Việc dân sự
To consult or/and to be representative in lawsuits to resolve civil cases, civil disputes.
Tư vấn hoặc/và đại diện trong tố tụng để giải quyết các vụ việc, các tranh chấp dân sự.
Labor disputes
Tranh chấp lao động
To consult or/and to be representative in lawsuits to resolve labor disputes.
Tư vấn hoặc/và đại diện trong tố tụng để giải quyết các tranh chấp lao động.

Economic disputes
Tranh chấp kinh tế

To consult or/and to be representative in lawsuits to resolve economic disputes.
Tư vấn hoặc/và đại diện trong tố tụng để giải quyết các tranh chấp kinh tế.
Commercial disputes
Tranh chấp thương mại
To consult or/and to be representative in lawsuits to resolve commercial disputes. 
Tư vấn hoặc/và đại diện trong tố tụng để giải quyết các tranh chấp thương mại.
Marriage and Family
Hôn nhân và gia đình
Consultancy in Marriage and Family.
Tư vấn về Hôn nhân và Gia đình. 
To consult or/and to be representative in lawsuits to resolve disputes in Marriage and Family.
Tư vấn hoặc/và đại diện trong tố tụng để giải quyết các tranh chấp trong hôn nhân và gia đình. 
Consultancy for divorce (some cases shall be free).
Tư vấn ly hôn (có thể được miễn phí).

 

Other
Khác
Real estate
BĐS
Real estate consulting.
Tư vấn Bất động sản.
  Technical inspection and analysis in construction.
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật trong xây dựng.
  Services for market research 
(except public opinion survey – CPC 86402)
Nghiên cứu thị trường
Contracts
Hợp đồng
Supporting for negotiation and signing the contracts;
Hỗ trợ trong đàm phán và ký kết Hợp đồng. 
Drawing up the contracts.
Soạn thảo Hợp đồng. 
Making Due Diligence Report.
Lập Báo cáo Đánh giá Thực trạng.
Translation & Notarizing
Dịch thuật và Công chứng
To translate and Notarize translated documents. Dịch thuật và Công chứng các tài liệu đã được dịch.
Visa
Thị thực
To execute works, which are related to granting and extending visa, working permit, resident card.
Thực hiện các công việc liên quan đến cấp và gia hạn thị thực, giấy phép lao động, thẻ cư trú.