Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi đối với xã hội, Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi & bổ sung năm 2009), tại khoản 3 điều 8 quy định: Tội phạm ít nghiêm trọng, Tội phạm nghiêm trọng, Tội phạm rất nghiêm trọng, Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Bộ luật Tố tụng Hình sự số 19 năm 2003 quy định tại điều 119 về Thời hạn điều tra & điều 120 về Thời hạn tạm giam.

 

Tội phạm ít nghiêm trọng

Tội phạm nghiêm trọng

Tội phạm rất nghiêm trọng

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

Khung hình phạt mức cao nhất

03 năm tù

07 năm tù

15 năm tù

Hơn 15 năm tù

Chung thân

Tử hình

Thời hạn điều tra

02 tháng

03 tháng

04 tháng

04 tháng

Gia hạn điều tra  lần 1

02 tháng

VKS huyện, tỉnh

03 tháng

VKS huyện, tỉnh

04 tháng

VKS huyện, tỉnh

04 tháng

VKS tỉnh, Tối cao

Gia hạn điều tra  lần 2

 

02 tháng

VKS huyện, tỉnh

04 tháng

VKS tỉnh, tỉnh

04 tháng

VKS tỉnh, Tối cao

Gia hạn điều tra  lần 3

     

04 tháng

VKS Tối cao, Tối cao

Gia hạn điều tra  lần 4

     

04 tháng

VKS Tối cao

Gia hạn điều tra  lần 5

     

04 tháng đ/v tội xâm phạm ANQG

VKS Tối cao

Tổng thời gian điều tra

04 tháng

08 tháng

12 tháng

20 ~ 24 tháng

Thời hạn tạm giam

02 tháng

03 tháng

04 tháng

04 tháng

Gia hạn tạm giam lần 1

01 tháng

VKS huyện, tỉnh

02 tháng

VKS huyện, tỉnh

03 tháng

VKS huyện, tỉnh

04 tháng

VKS tỉnh, Tối cao

Gia hạn tạm giam lần 2

 

01 tháng

VKS huyện, tỉnh

02 tháng

VKS tỉnh

04 tháng

VKS tỉnh, Tối cao

Gia hạn điều tra lần 3

     

04 tháng

VKS Tối cao

Gia hạn tạm giam lần 4

     

04 tháng đ/v tội xâm phạm ANQG

VKS Tối cao

Tổng thời gian tạm giam

03 tháng

06 tháng

09 tháng

16 ~ 20 tháng

1. Do tính chất phức tạp của vụ án, cần thiết phải gia hạn điều tra, chậm nhất 10 ngày trước khi hết hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra.

2. Khi đã hết thời hạn gia hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm thì Cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra.

3. Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là mười ngày trước khi hết hạn tạm giam, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn tạm giam.

4. Khi đã hết thời hạn tạm giam thì người ra lệnh tạm giam phải trả tự do cho người bị tạm giam hoặc xét cần thì áp dụng biện pháp ngăn chặn khác

5. Trong khi tạm giam, nếu xét thấy không cần thiết phải tiếp tục tạm giam thì Cơ quan điều tra phải kịp thời đề nghị Viện kiểm sát huỷ bỏ việc tạm giam để trả tự do cho người bị tạm giam hoặc xét cần thì áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.

*******

Edited by Counsellor Nguyen Thoa