Điều 13. Suy đoán vô tội

Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội.

* * * * * * * *

Đăng bởi Luật sư Nguyễn Thi Thoa

Nguồn: Bộ luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13 thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực ngày 01/07/2016