Điều 179. Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung

1. Thẩm phán ra quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung trong những trường hợp sau đây:

a) Khi cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa được;

b) Khi có căn cứ để cho rằng bị cáo phạm một tội khác hoặc có đồng phạm khác;

c) Khi phát hiện có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Những vấn đề cần điều tra bổ sung phải được nêu rõ trong quyết định yêu cầu điều tra bổ sung.

2. Nếu kết quả điều tra bổ sung dẫn tới việc đình chỉ vụ án thì Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án và thông báo cho Tòa án biết.

Trong trường hợp Viện kiểm sát không bổ sung được những vấn đề mà Tòa án yêu cầu bổ sung và vẫn giữ nguyên quyết định truy tố thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án.

Article 179.- Decisions to return files for additional investigation

1. Judges shall issue decisions to return files to procuracies for additional investigation in the following cases:

a/ Where important evidences in the cases need to be further examined, which cannot be supplemented at the court session;

b/ Where there are grounds to believe that the defendant has committed another offense or there is another accomplice;

c/ Where serious violations of the procedure are detected.

The matters required to be additionally investigated must be clearly stated in the decisions requesting the additional investigation.

2. If the additional investigation results lead to the cessation of the cases, the procuracies shall issue decisions to cease the cases and notify the courts thereof.

In cases where the procuracies cannot supplement the matters as requested by the courts and keep their prosecution decisions unchanged, the courts shall still proceed with the trial.

*********

 

 

Edited and posted up by Lawyer Nguyen Thi Thoa