Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy Chứng nhận đầu tư

(Áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Chứng nhận đầu tư và đang hoạt động).

do có thay đổi về:

(1) - Tên doanh nghiệp

(2) - Địa chỉ trụ sở chính

(3) - Loại hình doanh nghiệp

(4) - Ngành nghề kinh doanh

(5) - Vốn điều lệ

(6) - Người đại diện theo pháp luật

(7) - Tên dự án

(8) - Mục tiêu và quy mô của dự án

(9) - Địa điểm thực hiện dự án

(10) - Tổng vốn đầu tư

(11) - Thời hạn hoạt động của dự án

(12) - Tiến độ thực hiện dự án

(13) - Các ưu đãi đối với dự án

I. Tài liệu chung

1. Bản đăng ký / Đề nghị điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư

2. Quyết định / Biên bản họp (nếu có) của Nhà đầu tư v/v đăng ký / đề nghị điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư

3. Điều lệ sửa đổi của doanh nghiệp

4. Báo cáo tình hình thực hiện dự án

5. Giấy ủy quyền cho luật sư thực hiện

6. Danh sách Nhà đầu tư

7. Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán của doanh nghiệp

8. Các giấy tờ khác (tùy trường hợp cụ thể)

II. Tài liệu riêng

* Đối với trường hợp thay đổi

(2) - Địa chỉ trụ sở chính

(9) - Địa điểm thực hiện dự án

trình thêm:

- Hợp đồng (hay Thỏa thuận) thuê (hoặc mượn) địa điểm (mới dự kiến) làm trụ sở chính (hay địa điểm thực hiện dự án)

- Các giấy tờ pháp lý liên quan của địa điểm (mới dự kiến) nhằm chứng minh việc cho thuê (hay mượn) là hợp pháp.

* Đối với trường hợp thay đổi

(4) - Ngành nghề kinh doanh

(8) - Mục tiêu và quy mô của dự án

trình thêm:

- Chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;

- Chứng minh năng lực, kinh nghiệm của Nhà đầu tư đối với ngành nghề kinh doanh đòi hỏi có năng lực, kinh nghiệm;

- Chứng minh tài chính của Nhà đầu tư đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu đáp ứng năng lực tài chính;

* Đối với trường hợp thay đổi (tăng vốn hoặc thay đổi cơ cấu góp vốn)

(5) - Vốn điều lệ

(10) - Tổng vốn đầu tư

trình thêm:

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính như Báo cáo tài chính có kiểm toán của năm gần nhất hoặc Chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng tại thời điểm gần nhất của chủ sở hữu hoặc các thành viên góp vốn hay cổ đông.

- Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư.

- Hợp đồng hay Thỏa thuận chuyển nhượng vốn (hay cổ phần) trong trường hợp thực hiện chuyển nhượng vốn (hay cổ phần) giữa các thành viên góp vốn (hay cổ đông).

- Chứng minh việc thanh toán giá trị chuyển nhượng đã được thực hiện hoàn tất (Các chứng từ chuyển tiền, Biên bản thanh lý Hợp đồng hay Thỏa thuận chuyển nhượng vốn (hay cổ phần).

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu Nhà đầu tư là doanh nghiệp), Hộ chiếu (nếu Nhà đầu tư là cá nhân) trong trường hợp thay đổi Nhà đầu tư do chuyển nhượng vốn (hay cổ phần).

* Đối với trường hợp thay đổi

(6) - Người đại diện theo pháp luật

trình thêm:

- Hộ chiếu của người được dự kiến làm Người đại diện theo pháp luật (mới)

- Thư bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật (mới)

- Hợp đồng lao động ký giữa Người đại diện theo pháp luật (mới) và Nhà đầu tư

- Xác nhận tạm trú của Người đại diện theo pháp luật (mới)

* Đối với trường hợp thay đổi

(1) - Tên doanh nghiệp

(7) - Tên dự án

(11) - Thời hạn hoạt động của dự án

(12) - Tiến độ thực hiện dự án

(13) - Các ưu đãi đối với dự án

trình thêm:

- Bản giải trình

- Tài liệu chứng minh cho nội dung giải trình

II. Các giấy tờ khác (tùy trường hợp cụ thể)

*********

 

Soạn và đăng bởi Luật sư Nguyễn Thị Thoa