Hồ sơ đề nghị cấp (mới) Giấy Chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án tại Việt Nam.

1. Bản đăng ký / đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đầu tư

2. Biên bản họp các Nhà đầu tư (trường hợp có từ 2 Nhà đầu tư trở lên)

3. Quyết định của các Nhà đầu tư

4. Điều lệ công ty

5. Danh sách các Nhà đầu tư

6. Thư bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

7. Giấy ủy quyền cho luật sư thực hiện

8. Báo cáo về năng lực tài chính của Nhà đầu tư

9. Hợp đồng liên doanh (trường hợp liên doanh)

10. Hợp đồng hay Thỏa thuận thuê hoặc mượn địa điểm làm trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án

11. Các giấy tờ pháp lý liên quan của địa điểm làm trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án nhằm chứng minh việc cho thuê (hay mượn) là hợp pháp.

12. Hộ chiếu của các Nhà đầu tư (nếu Nhà đầu tư là cá nhân)

13. Hộ chiếu và xác nhận tạm trú của Người đại diện theo pháp luật

14. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu Nhà đầu tư là doanh nghiệp)

15. Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất (nếu Nhà đầu tư là doanh nghiệp) để chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư.

16. Chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng tại thời điểm gần nhất của Nhà đầu tư

17. Nghiên cứu khả thi (trường hợp thực hiện dự án về sản xuất, giáo dục hoặc các trường hợp yêu cầu Nghiên cứu khả thi)

18. Các giấy tờ, tài liệu khác (nếu có) tùy trường hợp cụ thể

*********

 

Soạn và đăng bởi Luật sư Nguyễn Thị Thoa