Hồ sơ điều chỉnh nội dung Giấy Chứng nhận đầu tư do bổ sung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ).

(Áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Chứng nhận đầu tư và đang hoạt động).

1. Bản đăng ký / Đề nghị điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư

2. Quyết định / Biên bản họp (nếu có) của Nhà đầu tư v/v đăng ký / đề nghị điều chỉnh

3. Điều lệ sửa đổi của doanh nghiệp

4. Giải trình các nội dung điều chỉnh

5. Danh mục hàng hóa Nhà đầu tư đăng ký nhập khẩu, phân phối và xuất khẩu

6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án

7. Báo cáo năng lực tài chính của doanh nghiệp (nếu có vốn sử dụng cho mục tiêu mới)

8. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn và quyền phân phối bán lẻ)

9. Bản giải trình đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

10. Giấy ủy quyền cho luật sư thực hiện

11. Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của Nhà đầu tư (hoặc Báo cáo số dư tài khoản ngân hàng thời điểm gần nhất) nhằm chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư cho thực hiện mục tiêu mới.

12. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc tài liệu khác) nhằm chứng minh kinh nghiệm của Nhà đầu tư trong lĩnh vực hoạt động mới.

13. Xác nhận của cơ quan thuế v/v thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm gần nhất

14. Báo cáo tài chính có kiểm toán 2 năm gần nhất của doanh nghiệp

15. Các Hợp đồng nguyên tắc về cung cấp hàng hóa (nếu có)

16. Các giấy tờ khác (tùy trường hợp cụ thể)

* Hồ sơ được lập thành 1 bộ gốc và 7 bộ photocopy

* Hồ sơ được nộp đến Ban quản lý các khu công nghiệp (nếu do Ban quản lý khu công nghiệp quản lý) hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu do Phòng đầu tư nước ngoài của Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý).

* Hồ sơ được gửi đến các cơ quan chức năng để thẩm tra, trong đó có Bộ Công thương.

(Tham khảo: Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 22/4/2013 và Thông tư số 31/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013).

*********

 

Soạn và đăng bởi Luật sư Nguyễn Thị Thoa