Hồ sơ đăng ký/đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh)

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu quy định)

2. Điều lệ Công ty (Dự thảo)

3. Danh sách thành viên nếu là Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (Theo mẫu quy định)

4. Danh sách cổ đông nếu là Công ty cổ phần (Theo mẫu quy định)

5. Bản sao Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (còn hiệu lực) của Chủ sở hữu doanh nghiệp, thành viên góp vốn, cổ đông (nếu là cá nhân)

6. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Chủ sở hữu doanh nghiệp, thành viên góp vốn, cổ đông (nếu là doanh nghiệp) kèm theo Bản sao Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (còn hiệu lực) của Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

7. Các giấy tờ khác nếu đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện:

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

*********

 

Soạn và đăng bởi Luật sư Nguyễn Thị Thoa