Trình tự, thủ tục, hồ sơ giải thể doanh nghiệp

 

I. Ban hành quyết định và thông báo giải thể

 

- Doanh nghiệp ban hành quyết định giải thể

- Gửi thông báo đến các chủ nợ và những người có liên quan

- Đăng thông báo giải thể doanh nghiệp trên 03 số báo liên tiếp

- Gửi công văn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, gửi Tổng cục hải quan (nếu doanh nghiệp có đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu)

- Gửi công văn đề nghị ngân hàng xác nhận không có nợ ngân hàng tại ngân hàng mà doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch

- Giải quyết các nghĩa vụ tài sản:

+ Thanh lý hợp đồng thuê địa điểm

+ Thanh lý tài sản cố định của công ty

+ Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác của công ty

+ Lập Báo cáo tài chính có xác nhận của đơn vị kiểm toán độc lập tại thời điểm quyết định giải thể

 

II. Thông báo giải thể và đóng mã số thuế với cơ quan thuế

 

Hồ sơ gồm có:

- Thông báo giải thể và đóng mã số thuế

- Biên bản xác nhận việc hoàn trả hóa đơn

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

- Sổ sách chứng từ kế toán kèm theo phục vụ công tác quyết toán

- Quyết định và Biên bản họp của Nhà đầu tư về việc giải thể, đóng mã số thuế

- Giấy chứng nhận đầu tư bản sao

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc

- Xác nhận của Hải quan đối với doanh nghiệp đăng ký xuất nhập khẩu

 

III. Khi có Thông báo đóng mã số thuế

 

Doanh nghiệp đăng 3 số báo liên tiếp về việc đóng mã số thuế va giải thể doanh nghiệp

 

IV. Thông báo giải thể và trả Giấy Chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Hồ sơ gồm có:

- Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

- Quyết định và Biên bản họp của Nhà đầu tư và Công ty về việc giải thể doanh nghiệp;

- Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ kèm theo Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội; Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.

- Xác nhận của ngân hàng nơi công ty mở tài khoản về việc công ty đã đóng tài khoản.

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm giải thể.

- Thông báo đóng mã số thuế và hoàn tất nghĩa vụ thuế.

- Doanh nghiệp đăng 3 số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp

V. Sau khi thụ lý hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo trả dấu

 

Doanh nghiệp làm công văn trả dấu và nộp cho cơ quan công an.

- Sau khi trả con dấu, doanh nghiệp nhận giấy xác nhận của cơ quan công an v/v doanh nghiệp đã trả con dấu, hủy con dấu theo quy định;

- Thông báo do Người đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (ghi rõ quá trình tiến hành các thủ tục trên theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo).

- Sau đó doanh nghiệp trả Giấy chứng nhận đầu tư bản gốc

 

*********

 

Soạn và đăng bởi Luật sư Nguyễn Thị Thoa