Theo quy định của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính Phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Nhà đầu tư nước ngoài được thành phép thành lập Trường mầm non với 100% vốn của Nhà đầu tư nước ngoài theo trình tự thủ tục dưới đây:

(I) Đăng ký/đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đầu tư thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án Giáo dục mầm non theo chương trình giáo dục của nước ngoài cho trẻ em là người nước ngoài.

Hồ sơ gồm có:

(1) Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đầu tư

(2) Biên bản họp của các Nhà đầu tư

(3) Quyết định của các Nhà đầu tư

(4) Điều lệ dự thảo của doanh nghiệp

(5) Danh sách các Nhà đầu tư

(6) Thư bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(7) Thư bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Mầm non

(8) Thư bổ nhiệm Hiệu phó Trường Mầm non

(9) Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư

(10) Thư ủy quyền cho luật sư thực hiện công việc

(11) Nghiên cứu khả thi và phân tích tài chính về tình hình thực hiện dự án

(12) Chương trình giáo dục mầm non

(13) Danh sách giáo viên dự kiến

(14) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư

(15) Giấy Chứng nhận ĐKKD của Nhà đầu tư (là doanh nghiệp) hoặc Hộ chiếu của Nhà đầu tư (là cá nhân)

(16) Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của Nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non

(17) Hộ chiếu và xác nhận tạm trú của Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(18) Hộ chiếu và xác nhận tạm trú (nếu có) của Hiệu trưởng, hiệu phó của trường

(19) Văn bằng, chứng chỉ, xác nhận năng lực và kinh nghiệm của Hiệu trưởng, hiệu phó trong lĩnh vực giáo dục mầm non và quản lý giáo dục.

(20) Hộ chiếu, văn bằng chứng chỉ và xác nhận năng lực, kinh nghiệm của các giáo viên.

(21) Các hợp đồng tuyển dụng với Hiệu trưởng, hiệu phó và các giáo viên (ký theo dạng nguyên tắc)

(22) Hợp đồng thuê (mượn) địa điểm làm trụ sở chính của doanh nghiệp và địa điểm thực hiện dự án với thời hạn thuê (mượn) tối thiểu là 5 năm cùng với các giấy tờ pháp lý của địa điểm nhằm chững minh địa điểm được dùng cho (mượn) là hợp pháp.

(23) Các giấy tờ, tài liệu, thông tin khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho mỗi trường hợp cụ thể.

* Hồ sơ được lập thành 1 bộ gốc và 7 bộ photocopy nộp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư

* Thực hiện thẩm tra Hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục, UBND quận/huyện nơi có trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án của doanh nghiệp.

* Thời gian thẩm tra khoảng 5 tuần.

* Thời gian nhận được Chứng nhận đầu tư khoảng 9 tuần kể từ khi Hồ sơ được Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và thụ lý.

(II) Đăng ký/đề nghị cấp Quyết định thành lập trường

Hồ sơ gồm có:

(1) Bản đăng ký/đề nghị cấp Quyết định thành lập Trường Mầm non

(2) Đề án chi tiết thành lập Trường Mầm non

(3) Báo cáo tình hình thực hiên dự án đăng ký tại Chứng nhận đầu tư kèm theo các tài liệu chứng minh

(4) Giấy ủy quyền cho luật sư thực hiện công việc

(5) Chương trình giáo dục mầm non

(6) Danh sách giáo viên dự kiến

(7) Danh sách bộ máy quản lý dự kiến

(8) Giấy Chứng nhận đầu tư

(9) Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của Nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non

(10) Hộ chiếu, thẻ tạm trú và Giấy phép lao động của Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(11) Hộ chiếu và xác nhận tạm trú (nếu có) của Hiệu trưởng, hiệu phó của trường

(12) Văn bằng, chứng chỉ, xác nhận năng lực và kinh nghiệm của Hiệu trưởng, hiệu phó trong lĩnh vực giáo dục mầm non và quản lý giáo dục.

(13) Hộ chiếu, văn bằng chứng chỉ và xác nhận năng lực, kinh nghiệm của các giáo viên (có ít nhất 5 năm kinh nghiệm).

(14) Các hợp đồng tuyển dụng với Hiệu trưởng, hiệu phó và các giáo viên (ký theo dạng nguyên tắc)

(15) Hợp đồng thuê (mượn) địa điểm làm trụ sở chính của doanh nghiệp và địa điểm thực hiện dự án với thời hạn thuê (mượn) tối thiểu là 5 năm cùng với các giấy tờ pháp lý của địa điểm nhằm chững minh địa điểm được dùng cho (mượn) là hợp pháp.

(16) Các giấy tờ, tài liệu, thông tin khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho mỗi trường hợp cụ thể.

* Hồ sơ được lập thành 1 bộ gốc và 5 bộ photocopy nộp đến Bộ phận 1 cửa của UBND quận/huyện sau đó Hồ sơ được chuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện để thụ lý và giải quyết.

* Thực hiện thẩm tra Hồ sơ và thẩm định địa điểm thực hiện dự án bởi các cơ quan: UBND phường/quận/huyện nơi có trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện, Công an phường/quận/huyện sở tại.

* Thời gian nhận được Quyết định thành lập Trường Mầm non khoảng 9 tuần kể từ khi Hồ sơ được Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và thụ lý.

* Quyết định thành lập Trường Mầm non do UBND quận/huyện ban hành.

(III) Đăng ký/đề nghị cấp Giấy phép hoạt động

Hồ sơ gồm có:

(1) Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho Trường Mầm non

(2) Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Mầm non

(3) Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn,vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện

(4) Báo cáo giải trình Trường Mầm non đã đáp ứng các điều kiện quy định tại các điều 28,28,30,31 của Nghị định 73/2012/NĐ-CP

(5) Tài liệu đi kèm

* Danh sách hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng (phó) khoa phòng ban và kế toán trưởng

* Danh sách và lý lịch cá nhân của nhân viên và giáo viên

* Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính

* Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh

* Quy chế đào tạo

* Quy mô đào tạo

* Quy định về học phí và các loại phí liên quan

* Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo

* Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng

(6) Lý lịch tư pháp đã hợp pháp hóa lãnh sự của Hiệu trưởng, hiệu phó và các giáo viên

(7) Hồ sơ hiệu trưởng

* Xác nhận kinh nghiệm giảng dạy và đã từng làm hiệu phó

* Lý lịch tư pháp

Lưu ý:

* Các tài liệu phát hành ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt

* Chương trình giáo dục phải được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Đại sứ quán hoặc Cơ quan trực thuộc Bộ giáo dục của nước ngoài) xác nhận là Chương trình giáo dục hiện hành đang được áp dụng giảng dạy trong nước và nước ngoài, và phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

* Hồ sơ được làm thành 1 bộ gốc và 5 bộ photocopy nộp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện thụ lý và giải quyết.

*********

 

Soạn và đăng bởi Luật sư Nguyễn Thị Thoa