Căn cứ:

Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

* Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013.

I. Hồ sơ đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam thường trú tại Hà Nội với người nước ngoài

1. Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định).

2. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc Tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày Sở Tư pháp nhận hồ sơ) xác nhận về việc hiện tại đương sự không có vợ hoặc không có chồng.

3. Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày Sở Tư pháp nhận hồ sơ, xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

4. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu.

5. Bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

6. Giấy xác nhận về việc đã ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định tại Thông tư 16/2010/TT-BTP ngày 08/10/2010 hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài.

7. Giấy xác nhận công dân Việt Nam đã được tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (được quy định tại khoản 3 điều 6 Thông tư 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013).

II. Hồ sơ đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với người nước ngoài.

1. Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định).

2. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan đại diện Ngoại giao hoặc Cơ quan lãnh sự của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tại nơi đương sự định cư cấp không quá 06 tháng, tính đến ngày Sở Tư pháp nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (đồng thời có quốc tịch nước ngoài) phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó có quốc tịch cấp và giấy xác nhân tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

3. Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày Sở Tư pháp nhận hồ sơ, xác nhận đương sự hiện tại là người không mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

4. Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế như Giấy thông hành hoặc thẻ cư trú.

5. Giấy xác nhận về việc đã ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định tại Thông tư 16/2010/TT-BTP ngày 08/10/2010 Hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài.

III. Hồ sơ đăng ký kết hôn của người mang quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam.

1. Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định).

2. Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân cấp chưa quá 06 tháng tính đến ngày Sở Tư pháp Hà Nội nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng.

Trường hợp pháp luật nước ngoài không quy định cấp giấp tờ xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy xác nhận tuyên thệ của người đó hiên tại không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó.

3. Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày Sở Tư pháp nhận hồ sơ, xác nhận đương sự hiện tại là người không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

4. Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế như Giấy thông hành hoặc thẻ cư trú.

5. Thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam kết hôn với nhau).

6. Đối với người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (theo quy định tại Thông tư 16/2010/TT-BTP ngày 08/10/2010 Hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài).

Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày Sở tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong trường hợp phải yêu cầu cơ quan Công an xác minh thì hạn được kéo dài thêm 10 ngày.

*********

 

Soạn và đăng bởi Luật sư Nguyễn Thị Thoa